• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Aureliu Cincilei, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 608;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2016

Activităţi derulate în contextul integrării europene

 

Cel mai important element al cadrului juridic aferent dialogului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană îl constituie Acordul de Asociere (semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia, aplicat cu titlu provizoriu începînd cu 1 septembrie 2014 și intrat în vigoare la 1 iulie 2016) care înlocuiește Acordul de Parteneriat şi Cooperare (în vigoare din 1998). Acordul de Asociere cuprinde capitole cu privire la cooperarea economică, comerţ, justiţie, cooperarea financiară şi alte politici de cooperare.

Negocierile oficiale pentru semnarea Acordului de Asociere au demarat la 12 ianuarie 2010 la Chişinău. Ulterior, au avut loc mai multe runde de negocieri, organizate sub forma unor şedinţe plenare, care s-au desfăşurat atît la Chişinău, cît şi la Bruxelles. Între şedinţele plenare, procesul de negocieri s-a derulat în cadrul unor serii de videoconferinţe la care au participat şi reprezentanţi ai  BNM. Pe parcursul lunilor aprilie – noiembrie 2010,  BNM a luat parte la negocierile pentru elaborarea proiectului capitolului „Servicii financiare” din Acordul de Asociere. Ca rezultat al multiplelor discuţii şi al unui schimb permanent de informaţii cu partenerii din Uniunea Europeană, în proiectul Acordului au fost stabilite, printre altele, principalele obiective necesare a fi realizate de către Republica Moldova pentru reformarea sectorului financiar. La 25 noiembrie 2010 proiectul capitolului „Servicii financiare” a fost finalizat (închis provizoriu). La 29 noiembrie 2013, în cadrul summit-ului Parteneriatului Estic de la Vilnius (Lituania), Republica Moldova și Uniunea Europeană au parafat Acordul de Asociere.

Unul din principalele obiective ale Acordului de Asociere este instituirea unei Zone de liber schimb aprofundat şi cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (ZLSAC). În scopul realizării acestui obiectiv, prin Hotărîrea Guvernului nr. 1125 din 14 decembrie 2010, a fost aprobat Planul de acţiuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea ZLSAC dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Pe parcursul anilor 2012 – 2013 BNM a participat la negocierile cu Uniunea Europeană privind capitolul “Dreptul de stabilire, comerțul cu servicii și comerțul electronic” din Acordul de Asociere. La 25 iunie 2013 negocierile pentru instituirea ZLSAC au fost finalizate.

La 26 iunie 2014 Republica Moldova și Uniunea Europeană au adoptat Agenda de Asociere. Acest document reprezintă un instrument de implementare a Acordului de Asociere. Scopul agendei este de a pregăti și facilita implementarea Acordului de Asociere, creînd cadrul practic prin intermediul căruia pot fi realizate obiectivele primordiale ale asocierii politice și integrării economice. Această agendă înlocuieşte Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, elaborat în cadrul Politicii Europene de Vecinătate a Uniunii Europene și adoptat în anul 2005.

 

Participarea BNM în procesul de coordonare la nivel național a activităților de integrare europeană

Guvernatorul BNM este membru al Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană a Republicii Moldova, responsabilă de asigurarea coordonării realizării angajamentelor care derivă din documentele şi înţelegerile moldo-comunitare.

În vederea realizării angajamentelor stabilite în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, Guvernul a aprobat Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2014-2016 (PNAAA) – un document amplu care va contribui la asocierea politică și integrarea economică a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. BNM, care a participat la elaborarea PNAAA, este responsabilă de realizarea unor acțiuni incluse în titlurile III, IV și V ale acestui plan și raportează progresele înregistrate în acest sens către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Ministerul Economiei. Informația privind implementarea PNAAA poate fi consultată accesînd paginile web de mai jos:

https://monitorizare.gov.md/reports/Raport%20PNAAA.html;
http://www.mfa.gov.md/rapoarte-aa/.

 

Participarea BNM la dialogul instituțional dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană

În contextul Acordului de Asociere, BNM participă în cadrul a trei organe responsabile de monitorizarea implementării acestui acord:

– Comitetul de asociere;
– Comitetul de asociere reunit în configurația comerț;
– Subcomitetul pentru cooperare economică și în alte sectoare.

 

Progresele BNM în armonizarea legislației naționale la legislația Uniunii Europene

Un angajament important asumat de Republica Moldova în cadrul Acordului de Asociere este armonizarea treptată și dinamică a legislației naționale la legislația Uniunii Europene. În acest context, în PNAAA au fost prevăzute măsuri concrete pentru realizarea acestui angajament.

În anexa XXVIII-A la Acordul de Asociere este prezentată lista actelor juridice ale Uniunii Europene în domeniul serviciilor financiare și termenele prevăzute pentru punerea în aplicare a acestora de către instituțiile relevante ale Republicii Moldova, inclusiv de către BNM. Conform anexei menționate, unele din aceste acte juridice ale Uniunii Europene care vizează domeniile de competență ale BNM urmau a fi puse în aplicare începînd cu 1 septembrie 2014 (data de la care Acordul de Asociere se aplică cu titlu provizoriu), în timp ce pentru alte acte au fost stabilite diverse termene de transpunere (1 an, 3 ani, 5 ani sau 10 ani de la data aplicării cu titlu provizoriu a Acordului de Asociere).

 

Actul Uniunii Europene

Actul normativ național care transpune actul Uniunii Europene


Acte juridice ale Uniunii Europene ale căror dispoziții sînt puse în aplicare cel tîrziu la 1 septembrie 2014 (din momentul aplicării provizorii a Acordului de Asociere)

Directiva 2007/18/CE a Comisiei din 27 martie 2007 de modificare a Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind excluderea sau includerea anumitor instituții din sfera de aplicare și tratamentul expunerilor față de băncile de dezvoltare multilaterală

Regulamentul cu privire la expunerile “mari”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al BNM nr. 240 din 9 decembrie 2013, în vigoare de la 24 ianuarie 2014

Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit

Directiva 2001/24/CE a fost transpusă parțial în următoarele acte naționale:

-     Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107‑XV din 6 iunie 2002

-     Legea instituţiilor financiare nr. 550‑XIII din 21 iulie 1995

Transpunerea parţială a fost determinată de faptul că Directiva 2001/24/CE, în mare parte, instituie obligaţii ce pot fi aduse la îndeplinire doar de către un stat membru al Uniunii Europene.


Acte juridice ale Uniunii Europene ale căror dispoziții sînt puse în aplicare cel tîrziu la 1 septembrie 2015 (un an din momentul aplicării provizorii a Acordului de Asociere)

Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri

Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 a fost transpus, în mare parte, în Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al BNM nr. 157 din 1 august 2013

Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului

Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția „persoanelor expuse politic” și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată

Unele prevederi din Directivele 2005/60/CE și 2006/70/CE au fost transpuse în actele normative naționale aferente domeniului de competență al BNM prin modificarea și completarea:

-     Legii instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995

-     Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al BNM nr. 172 din 4 august 2011.


Acte juridice ale Uniunii Europene ale căror dispoziții urmează a fi puse în aplicare cel tîrziu la 1 septembrie 2017 (3 ani din momentul aplicării provizorii a Acordului de Asociere) și care au fost deja transpuse în legislația națională

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică

Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne

Directivele 2009/110/CE și 2007/64/CE au fost transpuse prin Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică nr. 114 din 18 mai 2012, în vigoare din 14 septembrie 2013.

Directiva nr. 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare

Legea nr. 183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare, în vigoare din 16 martie 2017.

Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară

Legea nr. 184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiară, în vigoare din 9 martie 2017.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).